Workshop Chair

Lei Zou, Peking University, China

PC-Chairs

Xiaowang Zhang, Tianjin University, China
Weiguo Zheng, Fudan University, China


Program Committee

TBA